નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q3

A. ડાબી બાજુ હાંકો.

B. ડાબી બાજુ રસ્તો નથી.

C. ફરજીયાત ડાબી બાજુ રસ્તો રાખો.