રાહદારીઓ માટેના ક્રોસિંગ ઉપર રાહદારી રોડ ક્રોસ કરવા ઉભા હોય ત્યારે તમે શું કરશો?

A. હોર્ન વગાડી આગળ વધશો.

B. વાહન ધીમું પાડીને હોર્ન વગાડી આગળ વધશો.

C. વાહન ઉભું રાખી દઈ રાહદારીઓ રોડ ક્રોસ કરી લે ત્યાં સુધી થોભી પછી આગળ વધશો.