समोरील वाहन ओलाांडण्यासाठी/ओव्हरटेक्साठी

A. त्या वाहनच्या उजव्या बाजूकडूर् जावे

B. त्या वाहनच्या डाव्या बाजूकडूर् जावे

C. जर रस्ता रुांद असल्यास त्या वाहनच्या डाव्या बाजूने जावे