ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ 4

સૂચના :-

“Start Quiz” બટન પર ક્લિક કર્યા પછી તમને પ્રશ્ર્ન અને ત્રણ વિકલ્પો જોવા મળશે.

તમારે સાચા જવાબ ઉપર ક્લીક કરવાનુ રહેશે.

જો તમે પસંદ કરેલ વિકલ્પ સાચો હશે તો તેનો રંગ લીલો થશે.

જો તમે પસંદ કરેલ વિકલ્પ ખોટો હશે તો તેનો રંગ લાલ થશે અને સાચો જવાબ લીલા રંગથી દર્શાવશે.