નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q10

A. સામે બંને તરફ રોડ છે.

B. આગળ સાંકડો બ્રીજ છે.

C. આગળ સાંકડો રોડ છે.