નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q9

A. ડાબી બાજુ વાય ક્રોસિંગ.

B. જમણી બાજુ વાય ક્રોસિંગ.

C. ડાબી બાજુ સાઈડ રોડ છે.