નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q8

A. ડાબી બાજુ વાળો.

B. જમણી બાજુ વાળો.

C. વાય ક્રોસિંગ ડાબી બાજુ.