નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q7

A. સાઇકલ માટે નું ક્રોસિંગ.

B. સાઇકલ ક્રોસ કરવાની મનાઈ છે.

C. સાઇકલ માટે પ્રવેશ બંધ.