નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q6

A. છુટા પથ્થર વાળો રસ્તો.

B. લપસી જવાય એવો ચીકણો રસ્તો.

C. મોટર કાર માટે પ્રવેશ મનાઈ.