નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q5

A. આગળ પુલ છે.

B. નાસ્તા પાણી માટે નો સ્ટોલ છે.

C. આગળ હોડી સેવા છે.