નીચે મુજબ ની નિશાની શું બતાવે છે?

q4

A. વાહન થોભો.

B. નો પાર્કિંગ.

C. આગળ હોસ્પિટલ છે.