मनुष्यवरीहित रेल्वे क्रोसिंग ओलाांडण्यापूवी वाहर्चालकाने

A. रस्त्याच्या डाव्या बाजूस वाहन थाांबवून रेल्वे येत नसर्ल्याची खात्री करावी

B. हॉर्न वाजवून लवकरात लवकर रेल्वे मार्ग ओलाांडावा

C. रेल्वे जाईपयंत प्रततक्षा करावी