हे चिन्ह काय दर्शविते?

q23

A. उजवीकडे वळण्यास मनाई

B. उजवीकडे कठ्ठीन वळण

C. यू-टर्नला मनाई