एकमागी वाहतुकीचा रस्त्यावर

A. वाहने उभी करण्यास बांदी आहे

B. वाहने ओव्हरटेकीांग करण्यास बांदी आहे

C. ररव्हसन चगअरमध्ये वाहर् चालवू र्ये.