हे चिन्ह काय दर्शविते?

q47

A. मागन द्या

B. पुढे दवाखाना आहे

C. पुढे ट्रँफिक आयलॅंड आहे