हे चिन्ह काय दर्शविते?

q39

A. डावीकडे रहा

B. डावीकडील बाजूस रस्ता नाहि

C. सक्तीने डावीकडे वळा