हे चिन्ह काय दर्शविते?

q65

A. सर्व वाहनांना प्रवेश बंद

B. कार व मोटार सायकलसाठी प्रवेश बंद

C. कार व मोटार सायकलठी प्रवेश