एका अरुांद पुलाजवळ, विरुध्द बाजूने येणारे वाहर् त्या पुलावर प्रवेश करण्याच्या बेतात असेल तेव्हा

A. वेग वाढवूर् पूल लवकरात लवकर ओलाांडण्याचा प्रयत्र् करावा.

B. हेडलाईट चालू करुर् पूल ओलाांडावा

C. समोरील वाहर् पूल ओलाांडेपयंत प्रततक्षा करावी व त्यानंतर पुढे जावे