हे चिन्ह काय दर्शविते?

q4

A. थाांबा

B. वाहने उभी करण्यास बंदि

C. दवाखाना पुढे आहे