पादचारी सडकपारच्या ठिकाणी जेव्हा रस्ता ओलांडण्याच्या प्रततक्षेत लोक उभे असतील तेव्हा

A. हॉर्न वाजवून पुढे जावे

B. वाहनांचा वेग कमी करून , हॉर्न वाजवून पुढे जाव

C. वाहन थाांबवून पादचारी रस्ता ओलांडेपयंत प्रततक्षा करावी त्यानंतरच पुढे जाव