पीयूसी प्रमाणपत्र कि वैलिडिटी?

A. 6 महिना

B. 1 साल

C. 2 साल